GOVERNING BODY

Members of the Governing Body

  1. Shri Bharat Bhai Bavisi, Chairman
  2. Shri Pankaj Bhai Sanghvi, Member
  3. Shri Rajendra Bhai Patel, Member
  4. Shri Vishal Bhai Parikh, Donor Member
  5. Ashok Kumar Sharma, University Representative
  6. Rajiv Gupta, University Representative
  7. Suresh T. Silawat, Government Representative
  8. Dhananjay Diwedi, Teacher Representative
  9. Jyoti Singh, Teacher Representative
  10. Dr. Kiran Dixit, Principal
X